خانه تکنولوژی

تکنولوژی

“Blockbuster Box,” the Pizza Hut box that turns into a film projector

اکتشاف، بهره‌برداری و بازاریابی

اکتشاف، بهره‌برداری در بازاریابی تلاقی قابل‌توجهی از یافته‌های تجربی و منطقی نواحی متفاوت مدیریت را نشان می دهند. در پانزدهمین قسمت استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی با...
M.C. Escher - Day and Night 1938

انتقال‌ اکتشاف و بهره‌برداری

انتقال‌ اکتشاف و بهره‌برداری به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که تلاش می کند بین این دو مفهوم سویچ کند یا رابطه برقرار...
Tilberthwaite Touchstone Fold by Andy Goldsworthy

منبع یابی تکنولوژی

منبع یابی تکنولوژی بیان پیشرفته تر بخش چهارم همین سری یعنی تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری است و تلاش می کند همان موارد را با...
اکتشاف، بهره‌برداری و نوآوری باز

اکتشاف، بهره‌برداری و نوآوری باز

نوآوری باز تلاشی است برای افزایش بهره وری و ایجاد ارزش بیشتر که با حرکت سازمان فرای مرزهای سازمانی ایجاد می گردد. نوآوری یا...
نوآوری

اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی – نوآوری

در یازدهمین قسمت استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی با هارمه همراه باشید تا به بررسی اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی بپردازیم. بیشتر این بخش به...
گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)

گزینه‌هایی برای ایجاد دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)

در دهمین قسمت استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی با هارمه همراه باشید تا به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای رفتار مدیریت ارشد سازمان بپردازیم. دوسوتوانی...
گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (ساختاری در مقابل بافتی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (ساختاری در مقابل زمینه‌ای)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (ساختاری در مقابل زمینه‌ای) به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای ساختار یا زمینه و بافت سازمانی میپردازد تا درکی بهتر نسبت به...

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (متوالی در مقابل موازی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (متوالی در مقابل موازی) به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای مکانیسمهای زمانی و مکانی در سازمانها می پردازد تا درکی بهتر نسبت...
گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی) به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای منابع در اختیار سازمانها می پردازد تا درکی بهتر نسبت به...
مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی

مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی

مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی به بررسی ساختارهای ارگانیک در مقابل مکانیستیک، اثربخشی (انعطاف‌پذیری) در مقابل کارایی و تغییرات انقلابی در مقابل تغییرات تدریجی...