madmen-managament

عوامل رفتاری مدیران ارشد سازمان که بر درک دوسوتوانی تأثیر می‌گذارند.

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)

madmen-managament
به این مقاله امتیاز دهید.

ساختار پاداش و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در بازارهای مختلف