خانه گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی) نیاز برای منابع خارجی تکنولوژی منبع: لئونارد (1998)

نیاز برای منابع خارجی تکنولوژی منبع: لئونارد (1998)

نیاز برای منابع خارجی تکنولوژی منبع: لئونارد (1998)

نیاز برای منابع خارجی تکنولوژی منبع: لئونارد (1998)

به این مقاله امتیاز دهید.

اکتشاف و بهره‌برداری از طریق منابع داخلی در برابر منابع خارجی