مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری را می توان در بخشهای متفاوتی بررسی کرد در اینجا ما سه مورد مهم آن را با شما در میان خواهیم گذاشت: تعامد [1]در مقابل تداوم [2]، دوسوتوانی در مقابل تعادل یک‌جانبه [3] و دوگانگی [4]در مقابل تخصصی سازی  تا درکی بهتر نسبت به آنها و نحوه مدیریت اکتشاف و بهره‌برداری بدست آوریم. در پنجمین قسمت استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی با هارمه همراه باشید تا به بررسی مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری بپردازیم.

 • دوسوتوانی سازمانی چیست؟
 • تاریخچه دوسوتوانی
 • اکتشاف در مقابل بهره برداری
 • تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری
 • برخی مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری
 • مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی)
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی ( متوالی در مقابل موازی)
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (معماری/ساختاری در مقابل زمینه‌ای/متنی/بافتی)
 • گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)
 • اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی
 • اکتشاف، بهره‌برداری و نوآوری باز
 • منبع یابی تکنولوژی
 • انتقال‌های اکتشاف و بهره‌برداری
 • اکتشاف، بهره‌برداری و بازاریابی
 • بهبود ساختارها و فرآیندهای مدیریت با اکتشاف و بهره‌برداری
 • قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی سازمانی
 • اجزای قابلیت‌های پویا
 • قابلیت‌های پویا و پویایی بازار
 • نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری

تعامد در مقابل تداوم

مسئله اول در مورد اکتشاف و بهره‌برداری این است که آیا باید آن‌ها را به‌عنوان دو سر یک پیوستار و متداوم در نظر گرفت و یا اینکه آن‌ها جنبه‌های مختلف و متعامدی از رفتار سازمانی می‌باشد؟ این بستگی به نوع نگاه ما به آن‌ها به‌عنوان رقیب[5] و یا جنبه‌های مکمل اقدامات سازمانی دارد [6]. منطق نشان می‌دهد که اگر اکتشاف و بهره‌برداری را «رقبایی برای منابع، توجه و فرایند کمیاب سازمانی» ببینیم باید آن‌ها را به‌عنوان دو سر یک پیوستار در نظر گرفت [7]. بااین‌حال، برخی از نویسندگان اعتقاد ندارند که منابع کمیاب می‌باشد. شاپیرو و واریان [8] استدلال کرد که شرکت‌ها ازآنجاکه می‌تواند از منابع جایگزین استفاده کنند نمی‌تواند بیش‌ازحد از کمبود منابع رنج ببرند. اگرچه برخی از منابع محدود هستند، اما برخی دیگر مانند دانش یا اطلاعات نامحدود می‌باشد؛ و علاوه بر این، شرکت می‌تواند از منابع موجود در محیط‌های خارجی نیز استفاده کنند [9]. این آسان نیست که بگوییم اگر شرکت با کمیابی منابع مواجه نیستند، اکتشاف و بهره‌برداری در تعامد با یکدیگر می‌باشد، زیرا این امر همچنین به سطح تجزیه‌وتحلیل (اندازه سازمان) بستگی دارد. به‌عنوان مثال، در سازمان، گروه و یا سیستم‌های بزرگ آسان‌تر است که اکتشاف و بهره‌برداری به‌صورت همزمان و نه‌تنها در سطح فردی وجود داشته باشد [10]؛ بنابراین، در یک حوزه ممکن است اکتشاف و بهره‌برداری منحصربه‌فرد، متقابل‌تر و به‌عنوان دو سر یک پیوستار در نظر گرفته شود اما در حوزه دیگری ممکن است، اکتشاف و بهره‌برداری به‌عنوان مفهومی متعامد باشند.

دوسوتوانی در مقابل تعادل یک‌جانبه

موضوع دوم اشاره به دوسوتوانی در مقابل تعادل یک‌جانبه دارد. تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری می‌توانید از طریق داشتن هر دو به‌طور همزمان یعنی دوسوتوانی و یا از طریق چرخه زمانی بین آن‌ها که به‌عنوان تعادل یک‌جانبه تعریف می‌گردد صورت گیرد [11]. دشوار است که یک مکانیسم اجرا از میان این دو را انتخاب کنیم، زیرا آن‌ها بسیار متفاوت هستند و هر دو روش منطقی و عملی می‌باشد. علاوه بر این، این امر نیز به سطح تجزیه‌وتحلیل (اندازه سازمان) بستگی دارد. گوپتا و همکارانش پیشنهاد کردند که هنگامی‌که سطح تجزیه‌وتحلیل در یک حوزه تنها و کوچک است مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری به‌عنوان دو سر یک پیوستار محدود، تعادل یک‌جانبه سازوکار بهتری برای تعادل اکتشاف و بهره‌برداری است؛ و هنگامی‌که سطح تجزیه‌وتحلیل در حوزه‌های مختلف و بزرگ‌تری صورت می‌گیرد بهتر است اکتشاف و بهره‌برداری را به‌عنوان مفهومی متعامد در نظر گرفته و مکانیسم‌های مناسب برای تعادل نیز دوسوتوانی و داشتن هر دو به‌صورت همزمان است [12].

دوگانگی در مقابل تخصصی سازی

موضوع سوم بر دوگانگی در مقابل تخصص متمرکز است. دو موضوع اول بحث مارس در مورد تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری را در نظر گرفته اند [13]، ولی در موضوع سوم می‌خواهیم به بررسی این مورد بپردازیم که صرفاً تمرکز بر اکتشاف و یا صرفاً بر بهره‌برداری بدون ایجاد تعادل در یک زیر واحد آیا می‌تواند به‌صورت منطقی به بقای بلندمدت سازمان بیانجامد؟ برای پاسخ به این سوال، گوپتا و همکارانش اشاره دارند که زمانی که چند زیر واحد با یکدیگر تعامل می‌کنند و هر یک از زیر واحدها تنها می‌تواند در اکتشاف و یا بهره‌برداری تمرکز نماید، این امر باعث ایجاد هیچ تهدید عمده‌ای برای بقا بلندمدت نمی‌شود. [14]. این موضوع معنای تخصصی سازی را مشخص می‌کند درحالی‌که دوگانگی اشاره به داشتن اکتشاف و بهره‌برداری هر دو در هر زیر واحد سازمان دارد. مفهوم تخصصی سازی نزدیک به مفهوم دیگری است که محققین به نام تمایز یا تفکیک[15] می‌شناسند. تفکیک اشاره به «جدایی فعالیت‌های بهره‌برداری و اکتشافی در واحدهای سازمانی متمایز» دارد [16]. این مفهوم یکی از گزینه‌های دستیابی به دوسوتوانی سازمانی است که بعداً به‌صورت کامل توضیح داده خواهد شد.

مدیریت مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری

تناقض‌های مشهود این دو چطور باید مدیریت شود؟ این موضوع موردتوجه در ادبیات مدیریت اکتشاف و بهره‌برداری است[17][18]. وجود تفاوت‌های اساسی بین این دو کاملاً تأییدشده است، اما بحث قابل‌توجه این است که چگونه به بهترین وجه آن‌ها را مدیریت نمود؟ آیا باید با جداسازی به‌وسیله واحدهای سازمانی یا چارچوب‌های زمانی متفاوت، آن‌ها را مدیریت کرد (راه‌حلی باینری/دوحالته[19])، یا بهتر است آن‌ها را در واحدهای مشترک و در زمان‌های مشترک ترکیب کرد تا به‌این‌ترتیب هم‌افزایی بیشتری از آن‌ها ایجاد شود (راه‌حلی دوگانه[20]). این موارد در شکل ۱ نشان داده‌شده‌اند. مدیریت چالش‌های تناقض اکتشاف و بهره‌برداری از طرف مگنوسون و مارتینی (۲۰۰۸) و دیگران، نمونه‌ای از مدیریت پارادوکس نامیده شده است.

مجزا

(دوحالته)

موازی

(دوحالته)

متفاوت مکان
ترتیبی

(دوحالته)

یکپارچه

(دوگانه)

هم‌مکان
متفاوت هم‌زمان
زمان

روابط بین اکتشاف و بهره‌برداری

فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری در سازمان‌ها برحسب زمان یا مکان ممکن است از هم جدا شوند یا نشوند. فعالیت‌های یکپارچه [21] اکتشاف و بهره‌برداری در یک‌زمان و در یک واحد سازمانی رخ می‌دهند و ممکن است باعث تداخل یا هم‌افزایی همدیگر شوند. فعالیت‌های موازی [22] به‌صورت هم‌زمان ولی در قسمت‌های مختلف سازمان اتفاق می‌افتند؛ بنابراین باهم تداخل نمی‌کنند اما باید در سطح سازمانی دیگری باهم یکپارچه شوند. فعالیت‌های متوالی [23] در یک واحد سازمانی مشترک رخ می‌دهند اما در زمان‌های متفاوت و نیاز به همان یکپارچه شدن در واحد مرکزی یا در سطح سازمانی دیگر دارند. فعالیت‌های مجزا [24] در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت رخ می‌دهند و اگر نیاز به دوسوتوانی باشد، نیاز به یکپارچه شدن دارند.

مگنوسون و مارتینی (۲۰۰۸) سه مثال از چالش‌ها و مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری را ذکر کرده‌اند، مهم‌ترین آن‌ها چالش‌های متناقض مدیریتی، بالا بودن کیفیت و کارایی به طور همزمان است. سال‌های زیادی، افراد بر این عقیده بودند که کیفیت بالا مستلزم انجام فعالیت‌های مدیریتی گران است که کارایی را کاهش می‌دهد و بالطبع کاهش هزینه‌های مرتبط با کارایی مغایر با اطمینان از کیفیت می‌باشد. این تناقض به‌وسیله توسعه روش‌های تولید ژاپنی حل شد. از طریق واگذار کردن مسئولیت‌ها، درگیری زیاد و پیشرفت پیوسته، تولیدکننده‌های ژاپنی و مقلدانشان توانستند به طور متناقض محصولات را هم با کیفیت بالا و هم قیمت پایین تولید کنند. درک مافوق از مدیریت که به طور همزمان هردو نتیجه را در برمی‌گیرد حالا تعجب‌آور به نظر نمی‌آید. قابل‌توجه است که یک جنبه از رهیافت ژاپنی، واگذاری مسئولیت‌ها است. به طور متناقض، این شیوه مدیریت به طور سنتی برای افزایش کارایی یا افزایش کیفیت روش بدی در نظر گرفته می‌شد.

مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری مهم دیگری نیز در ادبیات تکنولوژی و مدیریت نوآوری وجود داشته، یک نمونه آن تفاوت بین نوآوری بنیادی و تدریجی است. اگرچه بعضی وقت‌ها محققین به این تفاوت آگاه بودند، ولی توجه کمی به چالش مدیریت آن‌ها از طریق یکپارچگی نشان داده‌اند. یک نوع نگرش متداول این است که آن‌ها را به‌صورت متفاوت ببینیم و وانمود کنیم که آن‌ها باید به‌صورت مجزا مدیریت شوند، دیدگاه دوحالته. به‌عنوان‌مثال به تفاوت بین ساختار سازمانی ارگانیکی و مکانیکی نگاه کنید. یک دیدگاه دوحالته آن‌ها را به‌صورت متفاوت و مجزا می‌بیند و موضوع اینکه، چطور ویژگی‌های خوب هر دو را همزمان از طریق یکپارچه کردن به دست آوریم، به طور گسترده اشاره نمی‌شود. رهیافت سنتی که با این نهادها به‌صورت دوحالته رفتار می‌کند.

در اینجا این بحث مطرح می‌شود که جستجوها برای مدیریت دوگانه اکتشاف و بهره‌برداری، آیا مشابه تحقیقات ژاپنی‌ها برای داشتن کیفیت و کارایی همزمان است؟ این جستجو برای راه‌حل‌ها و تئوری‌های دوگانه باعث می‌شود که تحقیق اخیر بر روی اکتشاف و بهره‌برداری که آن را از مطالعات سنتی مشابه آن در حوزه نوآوری بنیادی/تدریجی، ساختارهای ارگانیکی/مکانیکی مجزا کند. همانند روش‌های تولید ژاپنی که تولید انقلابی داشت، توسعه درک مدیریت دوگانه اکتشاف و بهره‌برداری می‌تواند منجر به یک انقلاب در مدیریت و شاید حتی در زمینه‌های بیشتر شود. شاید رهیافتی که در حال حاضر برای هردوی اکتشاف و بهره‌برداری نامناسب به نظر می‌رسد، کلیدی برای یکپارچگی آن‌ها در سیستم دوگانه است، همان‌طور که رهیافتی واگذاری مسئولیت، در جستجو برای کیفیت و کارایی این‌گونه بود.


قسمت قبلی قسمت بعدی
تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی
مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری
5 (100%) 3 رای

پانویس ها و مراجع   [ + ]

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz