خانه تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری انواع مختلف اکتشاف و بهره‌برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (2009)

انواع مختلف اکتشاف و بهره‌برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (2009)

انواع اکتشاف منبع: روسنکوپف و نرکار (2001)

انواع مختلف اکتشاف و بهره‌برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (2009)

به این مقاله امتیاز دهید.

انواع اکتشاف منبع: روسنکوپف و نرکار (2001)
تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری