خانه تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری

انواع اکتشاف منبع: روسنکوپف و نرکار (2001)

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری
به این مقاله امتیاز دهید.

انواع مختلف اکتشاف و بهره‌برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (2009)