خانه منبع یابی تکنولوژی tilberthwaite-touchstone-fold-by-andy-goldsworthy

tilberthwaite-touchstone-fold-by-andy-goldsworthy

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)

Tilberthwaite Touchstone Fold by Andy Goldsworthy

tilberthwaite-touchstone-fold-by-andy-goldsworthy
به این مقاله امتیاز دهید.

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)