خانه منبع یابی تکنولوژی تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری در راستای مرزهای تکنولوژیکی و سازمانی منبع: روتاارمل و الکساندر (۲۰۰۹)

به این مقاله امتیاز دهید.

Tilberthwaite Touchstone Fold by Andy Goldsworthy