خانه اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی – نوآوری نوآوری انقلابی در مقابل نوآوری تدریجی

نوآوری انقلابی در مقابل نوآوری تدریجی

ماتریس تاثیر بر بازار و پروسه تکنولوژی

نوآوری انقلابی در مقابل نوآوری تدریجی

نوآوری انقلابی در مقابل نوآوری تدریجی
به این مقاله امتیاز دهید.

ماتریس تغییراتی معنایی و تکنولوژی
10 مدل نوآوری از doblin