خانه کتاب معضل نوآور بخش چهارم- چارچوب شکست The Impact of Sustaining and Disruptive Technological Change

The Impact of Sustaining and Disruptive Technological Change

تأثیر تغییر تکنولوژی ادامه‌دهنده و تحول‌آفرین

تأثیر تغییر تکنولوژی ادامه‌دهنده و تحول‌آفرین

به این مقاله امتیاز دهید.

هارددیسک راماک از آی ام بی