Patterns of disruption

تازه‌واردانی که از روش‌های جدید استفاده می‌کنند به پنج روش کسب‌وکارهای موجود را ریشه‌کن می‌نمایند

الگوهای اختلال: استراتژی پیش‌بینی تحول‌آفرینی در جهان تک‌شاخ‌ها، قوهای سیاه و سازمان‌های نمایی

Patterns of disruption
به این مقاله امتیاز دهید.

تازه‌واردانی که از روش‌های جدید استفاده می‌کنند به پنج روش کسب‌وکارهای موجود را ریشه‌کن می‌نمایند