خانه استراتژی دوسوتوانی

دوسوتوانی

اکتشاف، بهره‌برداری و نوآوری باز

اکتشاف، بهره‌برداری و نوآوری باز

نوآوری باز تلاشی است برای افزایش بهره وری و ایجاد ارزش بیشتر که با حرکت سازمان فرای مرزهای سازمانی ایجاد می گردد. نوآوری یا...
نوآوری

اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی – نوآوری

در یازدهمین قسمت استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی با هارمه همراه باشید تا به بررسی اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت تکنولوژی بپردازیم. بیشتر این بخش به...
گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)

گزینه‌هایی برای ایجاد دوسوتوانی (رفتار مدیریت ارشد سازمان)

در دهمین قسمت استراتژی از رویکرد دوسوتوانی سازمانی با هارمه همراه باشید تا به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای رفتار مدیریت ارشد سازمان بپردازیم. دوسوتوانی...
گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (ساختاری در مقابل بافتی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (ساختاری در مقابل زمینه‌ای)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (ساختاری در مقابل زمینه‌ای) به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای ساختار یا زمینه و بافت سازمانی میپردازد تا درکی بهتر نسبت به...

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (متوالی در مقابل موازی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (متوالی در مقابل موازی) به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای مکانیسمهای زمانی و مکانی در سازمانها می پردازد تا درکی بهتر نسبت...
گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی)

گزینه‌هایی برای تحقق دوسوتوانی (خارجی در مقابل داخلی) به بررسی امکان ایجاد دوسوتوانی بر مبنای منابع در اختیار سازمانها می پردازد تا درکی بهتر نسبت به...
مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی

مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی

مفاهیم دیگر مرتبط با دوسوتوانی به بررسی ساختارهای ارگانیک در مقابل مکانیستیک، اثربخشی (انعطاف‌پذیری) در مقابل کارایی و تغییرات انقلابی در مقابل تغییرات تدریجی...
مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری

مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری

مسائل ناهماهنگ اکتشاف و بهره‌برداری را می توان در بخشهای متفاوتی بررسی کرد در اینجا ما سه مورد مهم آن را با شما در...
تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری

تقسیم بندی اکتشاف و بهره برداری به ما کمک می کند درکی بهتر نسبت به آنها و نحوه مدیریتشان بدست آوریم. در چهارمین قسمت...

اکتشاف در مقابل بهره برداری

اکتشاف در مقابل بهره برداری یا اکتشاف و بهره برداری؟ در این سلسله مقالات ادامه دار قصد دارم به یکی از جدیدترین رویکردهای بررسی...