خانه این نقشه‌های ردیابی چشم نشان می‌دهند واقعاً افراد به چه چیزی توجه می‌کنند. tropicanas-rebranding-a-few-years-ago-failed-with-sales-dropping-20-in-one-month-supposedly-people-mistook-the-new-product-for-generic-orange-juice-eye-tracking-shows-that-people-did-fail-to-look-at-t

tropicanas-rebranding-a-few-years-ago-failed-with-sales-dropping-20-in-one-month-supposedly-people-mistook-the-new-product-for-generic-orange-juice-eye-tracking-shows-that-people-did-fail-to-look-at-t

tropicanas-rebranding-a-few-years-ago-failed-with-sales-dropping-20-in-one-month-supposedly-people-mistook-the-new-product-for-generic-orange-juice-eye-tracking-shows-that-people-did-fail-to-look-at-t
به این مقاله امتیاز دهید.