خانه این نقشه‌های ردیابی چشم نشان می‌دهند واقعاً افراد به چه چیزی توجه می‌کنند. is-the-celebrity-endorsement-worth-it-people-looked-at-jennifer-aniston-and-the-slogan-but-not-the-product-or-brand-in-this-ad-in-follow-up-testing-only-20-of-people-could-recall-the-brand

is-the-celebrity-endorsement-worth-it-people-looked-at-jennifer-aniston-and-the-slogan-but-not-the-product-or-brand-in-this-ad-in-follow-up-testing-only-20-of-people-could-recall-the-brand

is-the-celebrity-endorsement-worth-it-people-looked-at-jennifer-aniston-and-the-slogan-but-not-the-product-or-brand-in-this-ad-in-follow-up-testing-only-20-of-people-could-recall-the-brand
به این مقاله امتیاز دهید.