خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.

اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

اما زمانی که کارفرمایان برای کارمندان اهمیت قائل می‌شوند و آن‌ها را تشخیص دهند، آن‌ها از شغل خود راضی‌تر هستند.

به این مقاله امتیاز دهید.

گزینه‌های استراتژی بسیار زیادی هم‌اکنون وجود دارد.
کارمندان می‌گویند کارفرمایان به‌اندازه کافی اهمیت برایشان قائل نمی‌شوند.