خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.

در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.

به این مقاله امتیاز دهید.

اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.
در اقتصاد امریکا بین بهره‌وری و درآمد جدایی بزرگ داده است.