خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.

زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.

زمانی که شما سعی می‌کنید به گروه چیزی بفروشید، این اتفاق می‌افتد.
به این مقاله امتیاز دهید.

روبات‌ها با توجه به آنکه آیا آن‌ها انسان‌نما هستند یا نه می‌تواند تهدیدکننده یا دوستانه باشند.
اکثر مردم هیچ ایده در مورد اینکه آیا دستمزد آن‌ها منصفانه است یا نه ندارند.