خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.

اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.

به این مقاله امتیاز دهید.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.
در آغاز استخدام، مردان و زنان در مورد رسیدن به رده‌های بالای شغلی اعتمادبه‌نفس یکسانی دارند. دو سال بعد، اما همه‌چیز را تغییر می‌کند.