خانه 25 نمودارها و گرافیک از آنچه ما در مورد مدیریت در سال 2015 آموختیم. مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

مدیران اجرائی این روزها دیگر اخراج نمی‌شوند.

به این مقاله امتیاز دهید.

اگر شما نیاز به آرامش قبل از سخنرانی یا ارائه دارید، با خودتان به‌صورت سوم شخص صحبت کنید.